Norger Zwem & Polo Club

Mede mogelijk gemaakt door:

© Dirk Duijn Powered by:  de Zwerfsteen

© Dirk Duijn Powered by:  de Zwerfsteen

Gedragsregels


Gedragsregels voor trainers en zwemmers bij de Norger Zwem & Polo Club (versie 2017-01)


De Norger Zwem en Polo Club wil een veilige omgeving bieden aan alle bij de club betrokkenen. Dit impliceert dat er strakke regels worden gesteld en onderhouden. Wij sluiten daarbij aan op de regels zoals die zijn opgesteld door NOC/NSF

Trainingsregels voor zwemmers

1.     vijf minuten  voor aanvang training omkleden

2.     Omkleden altijd in de grote kleedruimtes en schoenen op de banken

3.     Samen het bad klaar maken en achteraf opruimen

4.     Melden bij te laat zijn (in het zwembad) bij de (hoofd-)trainer

5.     Inzwemmen na aanwijzing train(st)er

6.     Luisteren en kijken naar de train(st)ers

7.     Opdrachten uitvoeren conform de instructies van de train(st)er

8.     Geen lichamelijk contact tussen zwemmers

9.     Respectvol met elkaar omgaan


Richtlijnen voor trainers


1.     Trainers respecteren elkaars werkzaamheden

2.     Iedere trainer draagt de zorg over de kinderen in de toegewezen baan (i.c. banen) of baddeel

3.     Iedere zwemmer krijgt dezelfde respectvolle behandeling

4.     De trainer is verantwoordelijk voor disciplinaire maatregelen

5.     Trainers werken volgens het aangeleverde trainingsschema

6.     Training geven is voorbehouden aan de trainers

7.     Trainers dienen op tijd in de zwemzaal aanwezig te zijn

8.     Trainers die niet kunnen komen op afgesproken momenten dienen zich tijdig bij de hoofdtrainer af te melden

9.     Periodiek is er een trainersoverleg

10.     De hoofdtrainer is eindverantwoordelijk

Gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie


1.     De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2.     De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3.     De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4.     Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5.     De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6.     De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7.     De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8.     De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9.     De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10.     De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11.     In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.